Pravidla soutěže Altman AZ s.r.o, – Soutěž o snubní prsteny!

1. Pořadatelem soutěže je Altman AZ s.r.o, se sídlem v Praze, Václavské náměstí 788/30, PSČ: 110 00, IČ 26368609, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 204057 (dále jen “pořadatel)”.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem (Instagramem) a Facebook (Instagram) za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku (Instagramu). Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku (Instagramu).

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli.

4. Soutěž probíhá v období od 01.04.2021 od zveřejnění do 31.05.2021 do 23:59 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 23:59:59). Soutěž probíhá na fanpage Altman AZ na adrese https://www.facebook.com/altman.cz a instagramovém profilu Altman AZ na adrese https://www.instagram.com/klenotnictvi_altman/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím správnou odpověď na soutěžní otázku:

Jaký zásnubní prsten z našeho e-shopu má největší diamant?”

Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář během doby konání soutěže.

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní post, který bude obsahovat odpověď na soutěžní otázku. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího. Případné duplicitní komentáře nebudou do soutěže zařazeny.

6. Po skončení soutěžního kola bude vybráno ze všech správných vložených komentářů do konce soutěžního kola vyhovujícím podmínkám uvedeným v bodě 4.

Autor 80. komentáře se správnou odpovědí od konce získává poukázku na nákup zboží.

Pokud nebude naplněna minimální kapacita 80 soutěžních komentářů se správnou odpovědí, výhru získává 10. se správnou odpovědí komentář od začátku. Pokud by nebyl žádný komentář se správnou odpověďí, vyhrává nejbližší odhad ke správné odpověďi.

Komentáře budou řazeny chronologicky.

Výhra: Stříbrné snubní prsteny vyobrazené na soutěžní grafice.

Soutěžící oznámí pořadateli své kontaktní údaje (viz bod 7). Pokud tak neučiní nejpozději do 14ti dnů, pořadatel vybere dalšího výherce v řadě. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený komentář.

7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 7 dnů od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post a soukromou zprávou na platformě Facebook Messenger (Instagram). Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post nebo soukromou zprávou na platformě Facebook Messenger (Instagram). Výhra bude následně zaslána do 14-ti dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14 dnů od ukončení soutěže, tak mu výhra propadá a ztrácí na ni nárok a pořadatel vybere dalšího soutěžícího v řadě (poprvé autora 79. komentáře, podruhé 78., potřetí 77…)

8. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

9. Na výhru nevzniká právní nárok.

10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 14-ti dnů od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Chebu dne 31.03.2021

Přejít nahoru